VACUUM TUBE PRE-AMP

"이것이 진공관 소리입니다"
진공관이 만들어 내는 깊고 풍부한 아날로그 사운드로 당신을 초대합니다.

"이것이 진공관 소리입니다"
진공관이 만들어 내는 깊고 풍부한 아날로그 사운드로 당신을 초대합니다.

제품 소개

SE VTA - 선택된 분만 초대합니다.

최고의 조합으로 만들어진 진공관 프리 앰프가 아날로그 사운드의 정수로 초대합니다.

 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA
 • SE VTA SE VTA SE VTA